Pakket samenstellen

0$

Bedankt voor uw bestelling, we nemen zo snel mogelijk contact op!

Algemene gegevensJe moet een item selecteren om verder te gaan

Volgende stap

Welke pakketten kiezen jullie?

Selecteer één pakket of een combinatie van pakketten:

Je moet een item selecteren om verder te gaan

Volgende stap

Totale kosten

Uw prijs is (exclusief BTW):

Summary

Beschrijving Informatie Aantal Prijs
Korting
Totaal:

Lessenplan - Algemene Voorwaarden - Versie 1.2

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van,
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Lessenplan
gevestigd te Oudewater te leveren producten, van welke aard dan ook, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’ bedoeld: ieder (rechts)persoon die
bij of via de gebruiker producten bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.


2. BESTELLEN ABONNEMENT LESSENPLAN

2.1 Abonnementen op de online lesomgeving van Lessenplan zijn aan te vragen door middel
van het online bestelformulier, via de mail of telefonisch contact. Na de bevestiging door
Lessenplan is de aanvraag definitief.

2.2 Abonnementsprijzen staan vermeld op www.lessenplan.nl. Deze abonnementsprijzen
zijn exclusief BTW.

2.3 Een individu of organisatie heeft tegen betaling van het abonnementsgeld gedurende de
afgesproken periode na de aankoopdatum de volledig beschikking over de afgenomen
modules van de lesomgeving. Hiertoe wordt een strikt persoonlijke inlogcode verstrekt.


2.4 Een jaarabonnement is geldig t/m één (1) jaar na de ingangsdatum, die overeenkomt met
de datum waarop de inlogcodes aan de klant zijn verstrekt (deze staat ook vermeld op de
factuur).

2.5 Het abonnement geldt tot wederopzegging en wordt automatisch voor eenzelfde periode
verlengd. Opzeggen kan telefonisch of per e-mail rekening houdend met een
opzegtermijn van 14 dagen voor de einddatum.


3. LEVERING ABONNEMENT

3.1 Levering vindt plaats binnen 10 dagen nadat de klant de benodigde gegevens voor de
aanmaak van het account en facturering beschikbaar heeft gesteld, tenzij er met de klant
een heldere afwijkende startdatum is overeengekomen.4. PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd.


5. BETALING

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5.2 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Lessenplan aangewezen
bankrekening.

5.3 Lessenplan heeft het recht bij uitblijven van betaling het product stop te zetten of tijdelijk
te blokkeren totdat de verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.4 Indien Lessenplan incassokosten heeft moeten maken jegens de klant, is het aan de klant
deze incassokosten te vergoeden. 


6. EIGENDOM

6.1 Alle door Lessenplan geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom
van Lessenplan. De klant neemt een pakket af dat tijdelijk toegang verleent tot de lesstof.

6.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Lessenplan is de klant niet gerechtigd gegevens
uit of gedeelten van de digitale lesomgeving te openbaren, te exploiteren of op welke
wijze dan ook te verspreiden. Hiermee wordt ook bedoeld het verstrekken van de
persoonlijke inlogcodes aan derden.

6.3 De klant is niet bevoegd de toegang tot het product of inhoud van het product met
derden te delen. Indien nakoming hiervan tekort schiet zal het bedrag aan misgelopen
omzet van derden aan de klant in rekening worden gebracht. 


8. PRIVACY

8.1 De gegevens en informatie die de klant verstrekt aan lessenplan zullen vertrouwelijk
behandeld en bewaard worden. Meer informatie vindt u in onze privacy verklaring.9. TOEPASSELIJK RECHT


9.1 Op een met Lessenplan gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld d.d. 01-06-2018 en aangepast d.d. 11-04-2020.

Bestel Lessenplan