Pakket samenstellen

0$

Bedankt voor uw bestelling, we nemen zo snel mogelijk contact op!

Algemene gegevens


Je moet een item selecteren om verder te gaan

Volgende stap

Totale kosten

Uw prijs is:

Summary

Beschrijving Informatie Aantal Prijs
Korting
Totaal:

Lessenplan - Algemene Voorwaarden - Versie 1.1 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en
maken onlosmakelijk deel uit van, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
die betrekking heeft op door Lessenplan gevestigd te Oudewater te leveren
producten, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’
bedoeld: ieder (rechts)persoon die bij of via de gebruiker producten bestelt
en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien
partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Lessenplan, in welke
vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van Lessenplan
of feitelijke uitvoering van Lessenplan komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de
aanbiedingen van Lessenplan ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of
eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen daaruit voortvloeiend, ook na
de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1 Levering vindt plaats binnen 10 dagen nadat de klant de
benodigde gegevens voor de aanmaak van het account en facturering beschikbaar
heeft gesteld, tenzij er met de klant een heldere afwijkende startdatum is
overeengekomen.

 

4. PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief
omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 

5. BETALING

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na
factuurdatum.

5.2 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een
door Lessenplan aangewezen bankrekening.

5.3 Lessenplan heeft het recht bij uitblijven van betaling
het product stop te zetten of tijdelijk te blokkeren totdat de verschuldigde
betalingen volledig zijn voldaan.

5.4 Indien Lessenplan incassokosten heeft moeten maken
jegens de klant, is het aan de klant deze incassokosten te vergoeden.

 

6. EIGENDOM

6.1 Alle door Lessenplan geleverde producten blijven onder
alle omstandigheden eigendom van Lessenplan. De klant neemt een pakket af dat
voor één jaar toegang verleent tot de lesstof.

6.2 De klant is niet bevoegd de toegang tot het product of
inhoud van het product met derden te delen. Indien nakoming hiervan tekort
schiet zal het bedrag aan misgelopen omzet van derden aan de klant in rekening
worden gebracht.

 

7. Ontbinding en beëindiging

7.1 Lessenplan is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden wanneer betaling van de klant niet plaatsvindt en wanneer
de afgenomen pakketten worden gedeeld met derden.

7.2 In geval van onmiddellijke ontbinding door Lessenplan
zal altijd schriftelijke mededeling aan de klant plaats moeten vinden.

 

8. PRIVACY

8.1 De gegevens en informatie die de klant verstrekt aan
lessenplan zullen vertrouwelijk behandeld en bewaard worden. Meer informatie
vindt u in onze privacy verklaring.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op een met Lessenplan gesloten overeenkomst is het
Nederlands recht van toepassing

Bestel Lessenplan